vedtægter

Vedtægter for Haderslev Musikforening

 1.

Foreningens navn er Haderslev Musikforening. Foreningen er oprettet d. 18.januar 1987.

2.

Foreningens formål er at stimulere og understøtte interessen for primært klassisk musik og give mulighed for kammermusikalske oplevelser.

For at opfylde dette formål arrangerer foreningen i årets løb en række koncerter, hvortil foreningen bestræber sig på at engagere de bedste såvel danske som udenlandske kunstnere. Endvidere er det foreningens formål at give lokale kræfter mulighed for fremførelser af musikalsk art.

3.

Musikforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskab følger koncertsæsonen fra august for et år ad gangen.

4.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, og hvoraf skiftevis 3 og 4 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, et menigt medlem og 2 suppleanter.

Formanden tegner foreningen.

Den årlige generalforsamling vælger endvidere en revisor.

5.

Generalforsamlingen, der er højeste besluttende myndighed i alle foreningens anliggender, afholdes hvert år i april/maj. Indkaldelse sker gennem sæsonfolderen eller ved særskilt brev til alle medlemmer med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af formanden og i hans/hendes forfald af et bestyrelsesmedlem. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Kun til ændringer af vedtægterne fordres 2/3 af de tilstedeværendes medlemmers stemmer.

6.

Den årlige generalforsamling behandler følgende dagsorden:

  1. a) Valg af dirigent
  2. b) Formandens beretning
  3. c) Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. d) Fastsættelse af kontingent
  5. e) Indkomne forslag
  6. f) Opstilling af kandidater og valg, jf. § 4
  7. g) Eventuelt

7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen enten efter egen beslutning, eller hvis 20 medlemmer kræver det. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

8.

I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fremme af musiklivet i Haderslev i overensstemmelse med § 2.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 18.januar 1987 med senere tilføjelser.

Vedtaget med ændringer på ekstraordinær generalforsamling den 20. september 2015.